Majątek

  1. Majątek komendy miejskiej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Komenda miejska prowadzi gospodarkę materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  3. Komenda miejska finansowana jest z budżetu powiatu grodzkiego i może być finansowana z budżetu powiatu ziemskiego.
  4. Komendant Miejski może być dysponentem środków finansowych w ramach budżetów powiatów grodzkiego i ziemskiego według odrębnych upoważnień.