Teren działania

Charakterystyka terenu działania KM PSP w Skierniewicach.

 

Obszar chroniony przez Komendę Miejską PSP w Skierniewicach obejmuje dwa powiaty: grodzki (Miasto Skierniewice) i ziemski (Powiat Skierniewicki). Powiaty leżą w północno - zachodniej części województwa łódzkiego.

Powiat skierniewicki ziemski i miasto Skierniewice zajmują łącznie powierzchnię 789 km2, teren ten zamieszkuje 87 431 osób.
Największe skupisko ludzi znajduje się w mieście Skierniewice - 49 142 osoby. 

Powierzchnię oraz zaludnienie w powiatach przedstawia poniższa tabela: 

Jednostka administracyjnapowierzchnia km2ludnośćgestość zaludnienia os/km2
Miasto Skierniewice33491421494
Powiat Skierniewicki7563828951
RAZEM78987431111

Teren powiatu ziemskiego podzielony jest na 9 gmin: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia i gm. Skierniewice. 

Powierzchnię i zaludnienie w poszczególnych gminach powiatu skierniewickiego przedstawia tabela poniżej: 

Gminapowierzchnia km2ludnośćgestość zaludnienia os/km2
Bolimów112405536
Głuchów111613555
Godzianów44274262
Lipce Reym.43341380
Maków83605473
Nowy Kawęczyn104332532
Skierniewice132677251
Słupia41,16270666

Teren działania KM PSP Skierniewice ma charakter przemysłowo - rolniczy. Zdecydowana większość zakładów przemysłowych (przemysł elektromaszynowy, spożywczy, usługowy) znajduje się na terenie miasta Skierniewice. Działa tu blisko 4 000 podmiotów gospodarczych oraz wiele placówek naukowo - oświatowych. Tu również znajdują się zakłady stwarzające największe zagrożenie związane ze znajdującymi się na ich terenie materiałami niebezpiecznymi. 

Na ternie gmin: Głuchów, Bolimów, Maków, Nowy Kawęczy i Skierniewice znajdują się pojedyncze zakłady stwarzające zagrożenie związane z używanymi w procesach produkcyjnych materiałami niebezpiecznymi.

Wszystkie gminy znajdujące się na terenie powiatu ziemskiego mają charakter typowo rolniczy. Działalność rolnicza prowadzona jest przede wszystkim w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W rolnictwie przeważa uprawa żyta i ziemniaków, a w niektórych rejonach uprawa truskawki i porzeczki. W gminie Kowiesy znaczące miejsce zajmuje ogrodnictwo w szczególności sady jabłkowe. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla bydła i trzody chlewnej oraz drobiu.

Na terenie powiatu znajdują się obszary leśne administracyjnie podległe pod cztery nadleśnictwa:

  1. Skierniewice - I kategoria zagrożenia pożarowego (7 leśnictw)
  2. Radziwiłłów - I kategoria zagrożenia pożarowego (3 leśnictwa)
  3. Grójec - II kategoria zagrożenia pożarowego (2 leśnictwa)
  4. Rogów - II kategoria zagrożenia pożarowego (2 leśnictwa)

Tabela poniżej przedstawia udział terenów leśnych w jednostkach administracyjnych: 

Jednostka administracyjnaLasy państwowe (ha)Lasy niepańst. (ha)Ogółem (ha)% obszaru gminy% obszaru powiatu
m. Skierniewice-76762,310,096
m. Bolimów2977717369432,94,68
gm. Głuchów941348128911,581,63
gm. Godzianów212562776,270,35
gm. Kowiesy1479353183221,42,32
gm. Lipce Reym.66714681319,041,03
gm. Maków1305801210625,432,67
gm. Nowy Kawęczyn1077471154814,831,96
gm. Skierniewice3038546359427,294,55
gm. Słupia-5461051050,133
RAZEM11505381915334-19,436

Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Bolimowska znajdują się na północ od Skierniewic. Puszcza ta jest Parkiem Krajobrazowym. Administracyjnie kompleks ten podzielony jest pomiędzy dwa Nadleśnictwa Skierniewice i Radziwiłłów. Granicę pomiędzy obszarami leśnymi nadleśnictw stanowi rzeka Rawka.

Jak wynika z danych przedstawionych wyżej - lasy zajmują prawie 20% terenu działania KM PSP Skierniewice. Należy zaznaczyć, że ilość pożarów w latach poprzednich, skład gatunkowy i wiekowy drzewostanu oraz typy siedlisk (bór suchy, bór świeży oraz bór mieszany świeży) spowodowały, że nadleśnictwa Skierniewice i Radziwiłłów zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwa te administrują 75% wszystkich lasów znajdujących się na terenie powiatu skierniewickiego.

Największymi budowlami hydrotechnicznymi znajdującymi się na terenie powiatu skierniewickiego są: zbiornik wodny "Joachimów - Ziemiary" na rzece Rawce w Joachimowie Mogiłach gm. Bolimów o pojemności 660 tys. m3 oraz zbiornik wodny "Zadębie" na rzece Łupi w mieście Skierniewice. Pojemność zbiornika 55,3 tys. m3.

Na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego nie występuje zagrożenie powodziowe.